Friday, May 15, 2015

Ənvər Çingizoğlu
Cavanşir eli: Sarıcalılar

Kitab Azərbaycan xalqının etnogenezisində, siyasətində, iqtisadiyyatında və mədəniyyətində mühüm rol oynayan Cavanşir elinin ən böyük qollarından biri Sarıcalı camaatının yaşam yolundan bəhs edir. XVIII, XIX, XX yüzilliklərdə Azərbaycanda, Qarabağda baş verən önəmli olaylar bəlgələrin bəlirtisi, tanıqların bilgisi ilə qələmə alınəb. Kitabda Cavanşir elinin Sarıcalı oymağının demoqrafik mənzərəsi yaradılıb. Kitabda Sarıcalı oymağının soykökünün son 500 ili əhatə edən dövrü ilk dəfə tarixi-bioqrafik səpkidə araşdırılmışdır. Qarabağda xanlıq etmiş hakim sülalənin, eləcə də oymağın digər üzvlərinin şəcərələri verilib.
ISBN : 978-9952-28-215-3, 2015, 352 səh.


No comments:

Post a Comment